Källa: Byggindustrin.se


Lagen träder ikraft 1 januari 2016 och innebär att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras.

Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument. Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Däremot behöver inte personer som under kortare tid lastar och lossar material, varor eller hjälpmedel registreras.

Ansvaret att anmäla byggverksamhet och tillhandahålla personalliggare kan skriftligen överlåtas till entreprenören. Personalliggaren ska Skatteverket ha möjlighet att kontrollera genom oannonserade besök på byggarbetsplatsen. Om anmälan inte skett till skatteverket är kontrollavgiften 25 000 kr.

Om man inte tillhandahåller utrustning så att personalliggare kan föras, inte tillhandahåller liggaren för skatteverket på byggarbetsplatsen eller inte dokumenterar identifikationsuppgifter i liggaren; är kontrollavgiften 10 000 kr vid varje kontrolltillfälle samt 2 000 kr för varje person som vid kontrollen är verksam och inte dokumenterad i liggaren. Lagen gäller för alla dina projekt som påbörjas efter 1 januari 2016 eller som påbörjats före ikraftträdandet men som kommer att avslutas efter den 30 juni 2016.

Entreprenadjuristerna hjälper Byggindustrins läsare att reda ut kniviga juridiska spörsmål. Niklas Kåvius, Olof Johnson, Claes Sahlin, Martin Peterson, Magnus Kylhed och Hedvig Cassne Lagrell från Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.


http://byggindustrin.se/content/personalliggare-i-byggbranschen#

-