Priser
 Tjänster År
 Kostnad per mån.
Startavgift 0:- 0:-
Årsavgift (grund)
6000:- 500:-
Användare 1-5 0:- 0:-
Användare fler än 5
240:- 20:-
Support 0:- 0:-
E-liggare 1200:- 100:-
Prislista/artikelregister  1200:- 100:-
Löneunderlag 1800:- 150:-
Paketpris Lön & Prislista 2400:- 200:-

Vid fakturering kvartalsvis eller halvårsvis tas en mindre faktureringsavgift ut